• Professionele bewaking adequaat optreden - Michels Beveiliging & Dienstverlening
  Professionele bewaking adequaat optreden - Michels Beveiliging & Dienstverlening

  Professionele bewaking
  adequaat optreden

 • Surveillance en bewaking door Groningen en Drenthe - Michels Beveiliging & Dienstverlening
  Surveillance en bewaking door Groningen en Drenthe - Michels Beveiliging & Dienstverlening

  Surveillance en bewaking
  door Groningen en Drenthe

 • Portiers- en receptiediensten 24/7, 365 dagen per jaar - Michels Beveiliging & Dienstverlening
  Portiers- en receptiediensten 24/7, 365 dagen per jaar - Michels Beveiliging & Dienstverlening

  Portiers- en receptiediensten
  24/7, 365 dagen per jaar

 • Mobiele surveillance op industrieterreinen - Michels Beveiliging & Dienstverlening
  Mobiele surveillance op industrieterreinen - Michels Beveiliging & Dienstverlening

  Mobiele surveillance
  op industrieterreinen

Algemene voorwaarden

Regelende de rechtsverhouding tussen de éénmanszaak MB&D , gevestigd en kantoor houdende aan het Kochspad 10, 9697 SV te Blijham en haar opdrachtgevers, leveranciers, afnemers etc.

ALGEMEEN

Artikel 1

Lid 1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke MB&D sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor zijn opdrachtgever hierna te noemen cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door MB&D zijn verricht.

Lid 2 De eigen voorwaarden van de cliënt, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de in lid 1 vermelde overeenkomsten en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing, tenzij MB&D deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 2

Lid 1 Met het sluiten van een overeenkomst, zoals hierboven bedoeld, verplicht MB&D zich tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Tot dergelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het op eniger wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de cliënt en een of meer derden.

Lid 2 MB&D is gehouden haar diensten naar beste weten en kunnen te verrichten met inachtneming van de van overheidswe­ge gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties.

Artikel 3

De cliënt verplicht zich tot betaling van de tussen de partijen overeengekomen prijs voor de in het voorgaande artikel vermelde diensten, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht genomen. Daarnaast verplicht de cliënt zich MB&D op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werk­zaamheden.

Artikel 4

Lid 1 Alle offertes van MB&D verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de cliënt schriftelijk zijn aanvaard. Door de cliënt gedane verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze door MB&D schriftelijk zijn aanvaard.

Lid 2 Indien en voorzover van deze algemene voorwaarden, dan wel de tussen MB&D en cliënt gesloten overeenkomst, wordt afgeweken, dienen die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden, waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

PRIJSWIJZIGING

Artikel 5

Indien tijdens de duur van de door MB&D en de cliënt gesloten overeenkomst kostprijs verhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premiever­hogingen voor de sociale wetten, verhogingen van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijs verhogingen door externe kosten, is MB&D gerechtigd het met de cliënt overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen eisen.

BETALING

Artikel 6

Lid 1 Bij aanvang van de overeenkomst is MB&D bevoegd de cliënt een voorschotfactuur met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden te doen toekomen.

Lid 2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur. Bij een betalingsachterstand van de cliënt strekken verrichte betalingen primair tot voldoening van de openstaande rente en de door MB&D gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

Lid 3 Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn is cliënt bij niet betaling jegens MB&D in verzuim. De wederpartij is op het moment van het in verzuim raken op het openstaande factuurbedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.

Lid 4 Ingevolge van liquidatie, insolventie, surseance van betaling of aanvrage van het faillissement van de cliënt zullen de verplichtingen van cliënt onmiddellijk opeisbaar zijn.

Lid 5 Is de cliënt in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen jegens MB&D dan komen de redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn, een en ander met een minimum van € 100,--.

Lid 6 De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met MB&D overeengekomen prijs.

BEËINDIGING EN VERLENGING

Artikel 7

Lid 1 De overeenkomsten tussen de cliënt en MB&D worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Zij zijn gerechtigd met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen.

Lid 2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen duur geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst uiterlijk één maand voor de datum van de afloop van de overeengeko­men duur door de cliënt of MB&D bij aangetekende brief is opgezegd. Partijen kunnen in onderling overleg een langere of kortere opzegtermijn overeenkomen.

Lid 3 De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang beëindigt als door de cliënt of een van zijn personeelsleden c.q. ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een medewerker of een vertegenwoordiger van de MB&D.

FAILLISSEMENT EN SURSEANCE VAN BETALING

Artikel 8

Lid 1 MB&D behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht dan wel andere onvoorziene omstandigheden, waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een gerechtelijke tussenkomst nodig is en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Lid 2 De cliënt is zonder ingebrekestelling in verzuim, zodra hij enige verplichting die uit hoofde van de overeenkomst met MB&D heeft niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is gesteld, heeft MB&D alsdan, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de cliënt, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel gehele of gedeeltelijke nakoming te vorderen, alsmede in beide gevallen een volledige schadever­goeding van de cliënt te vorderen.

OPSCHORTINGSRECHT

Artikel 9

Indien MB&D een opeisbare vordering heeft op de cliënt of indien bij hem ernstige twijfel ontstaat ten aanzien van zijn solvabiliteit is MB&D gerechtigd verdere door haar te verrichten prestaties op te schorten, totdat de cliënt een eventuele achterstand in de nakoming van zijn verplichtingen heeft aangezuiverd, dan wel een door MB&D te bepalen zekerheid heeft gesteld voor nakoming van verdere verplichtingen uit deze overeenkomst. De cliënt is aansprakelijk voor de schade die MB&D lijdt of nog zal lijden als gevolg van de opschorting van de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10

Lid 1 Voor iedere toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst, dan wel onrechtmati­ge daad is MB&D jegens cliënt slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.

Lid 2 De uitsluiting van de aansprakelijkheid zoals dat in dit artikel 10 lid 1 is bepaald, betreft evenzeer de door MB&D ingeschakelde hulppersonen ongeacht het feit of hij of zij al dan niet als ondergeschikten voor MB&D zijn aan te merken.

Lid 3 In geval in rechte een verplichting tot schadevergoeding wordt aangenomen is MB&D niet aansprakelijk voor gevolg­schade en indirecte schade van de cliënt, terwijl aansprakelijkheid in ieder geval niet verder reikt dan de aansprakelijk­heid van de dekking van de door MB&D ter zake van de van toepassing zijnde verzekering reikt.

Artikel 11

MB&D is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandighe­den, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover MB&D daardoor in zijn dienstverrichting wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan MB&D kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van MB&D zoveel mogelijk te proberen overmachtsituatie te voorkomen en te vermijden.

Artikel 12

MB&D is niet aansprakelijk voor schade die de cliënt lijdt door toedoen van MB&D indien de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie omtrent de te verrichten werkzaamheden heeft verstrekt op grond waarvan de door MB&D te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

KLACHTEN

Artikel 13

Een mogelijke aansprakelijkheid van MB&D is beperkt tot een bedrag van € 500.000,-- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak, met een maximum per cliënt van € 500.000,-- per jaar.

Artikel 14

Lid 1 Eventuele klachten met betrekking tot door MB&D verrichte diensten en/of werkzaamheden worden door MB&D slechts in behandeling genomen indien deze klachten, dan wel aansprakelijkheidsstellingen haar schriftelijk met bericht van ontvangst binnen acht dagen na het constateren van het betreffende gebrek hebben bereikt, onder vermelding van een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht dan wel de aansprakelijkheidsstelling.

Lid 2 Na het verstrijken van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de cliënt geacht de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten te hebben goedgekeurd en kan cliënt zich nimmer beroepen op het niet nakomen van de overeenkomst door MB&D.

Artikel 15

Cliënt verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden, waaronder de werknemers van MB&D de beveiligings- en bewakingsdiensten ten behoeve van cliënt uitoefenen, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetge­ving en aanverwante regelgeving. Cliënt is aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van werknemers van MB&D, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van de beveiligings- en bewakingsdiensten, en vrijwaart MB&D voor aanspraken van werknemers van MB&D dienaangaande.

Artikel 16

De cliënt vrijwaart MB&D voor aanspraken van derden jegens MB&D, ter zake van verlies van of schade aan zaken ten aanzien waarvan MB&D diensten of werkzaamheden dient te verrichten dan wel heeft verricht.

Artikel 17

Indien personeel van MB&D een strafbaar feit ontdekt, wordt dat onmiddellijk aan de cliënt gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit wordt genomen door de cliënt. De cliënt dient zelf zorg te dragen voor aangifte van dit strafbaar feit. De cliënt vrijwaart MB&D en zijn personeel voor alle aanspraken van derden, ter zake van een aangifte van een strafbaar feit, ongeacht of MB&D of zijn personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

OVERNAME PERSONEEL

Artikel 18

De cliënt zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid dat voor MB&D werkzaam is om bij hem of bij derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 12.000,- per overtreding.

RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

Artikel 19

Lid 1 Op de overeenkomsten tussen MB&D en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2 Met uitsluiting van iedere andere rechter is de arrondissementsrechtbank te Groningen, dan wel de kantonrechter te Groningen, die bevoegd is kennis te nemen van alle geschillen en vorderingen, voortkomende uit of verband houdende met de door MB&D afgesloten overeenkomsten, tenzij MB&D er de voorkeur aan geeft zijn cliënt aan te spreken voor de bevoegde rechter in de plaats van diens vestiging.

DEPONERING

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen. Vastgesteld op 19/01/2012 MB&D.

Laatste nieuws

 • Inbraak casino Winschoten

  Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag hun slag geslagen bij The Jagger Casino aan de Tramweg in Winschoten. Ze kwamen het pand binnen door met een steen en een steigerbuis een gat te maken in de pui. Daardoor is het alarm geactiveerd. Toen de bewaking arriveerde, zijn de inbrekers gevlucht. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is niets buitgemaakt. Mede door het snelle arriveren van onze beveiligers is de schade gelukkig beperkt gebleven....

 • Weer een Aldi overvallen in stad Groningen

  Groningen - Donderdagavond is een supermarkt aan het Hoornsediep in Groningen overvallen. De dader bedreigde omstreeks 19.00 uur het personeel met een steekwapen en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. Buiten gekomen reed hij op een fiets weg in de richting van het Overwinningsplein. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Signalement: Het was een man met een blanke huidskleur, tussen de 30 a 40 jaar, ongeveer 1.90 a 2.00 cm lang. Hij was gekleed in donkerkleurige kleding. Getuigenoproep De politie wil graag in contact komen met mensen die iets gezien of gehoord hebben: Telefoon: 0...

 • Beginnersfout nekt winkeldief

  NIJMEGEN - Een winkeldief bleek donderdagmiddag in Nijmegen toch wat minder pienter dan hij zelf dacht. Dat meldde de politie. In een sportwinkel haalde hij alle alarmlabels van zijn gestolen waar af, zodat hij langs de poortjes kon komen. De 30-jarige dief had de labels echter in zijn jaszak gedaan. Het personeel betrapte de dief en droeg hem over aan agenten. Die noemden het een typische beginnersfout en namen de dief mee naar het hoofdbureau....

 • Straatrovers aangehouden met hulp van cameratoezicht

  Almere - Zaterdagnacht en zondagochtend zijn bij twee verschillende straatroven vijf verdachten aangehouden. De vermoedelijke berovers konden worden aangehouden nadat observanten van cameratoezicht de berovingen op beeld zagen en de verdachten met camera's volgden. Zaterdagnacht, rond 23.50 uur, werd in de omgeving van de Grote Markt een 20-jarige Almeerder door een groep jongelui belaagd en beroofd. Observanten van cameratoezicht zagen een en ander gebeuren en alarmeerden de politie. Op basis van een goed signalement werden twee straatrovers achterhaald waarna een achtervolging te voet en ...

 • Twee mannen aangehouden voor winkeldiefstal

  Twee mannen van 32 en 29 jaar met onbekende woon- of verblijfplaats zijn vrijdag aangehouden voor winkeldiefstal. Zij hadden twee i-pods uit de winkel aan het Boreelplein weggenomen zonder deze ter betaling aan te bieden bij de kassa. Zij werden door de beveiliging van de winkel aangehouden en overgedragen aan de politie. Proces-verbaal werd tegen hen opgemaakt....

 • Brandweer rukt voortaan minder snel uit

  MB&D speelt in op de behoefte aan brandalarmopvolging die door deze politieke beslissing gaat ontstaan. De brandweer laat automatische brandmeldingen voortaan in eerste instantie over aan burgers en bedrijven zelf. De brandweer is nu veel geld en tijd kwijt, omdat het noodsignaal jaarlijks zo'n 53.000 keer onterecht afgaat. Dat meldt het AD vandaag. Vanaf volgend jaar moeten burgers zelf, met hulp van bedrijfshulpverleners en beveiligers, een pand verlaten als het alarm begint te loeien. Ingehuurde beveiligers en eigenaren van gebouwen moeten daarna eerst zelf poolshoogte nemen om te kij...

 • Reders zetten bewapende beveiligers in

  wee Nederlandse rederijen, Jumbo Shipping uit Rotterdam en Vroon Shipping uit Breskens, hebben vandaag aangekondigd bewapende particuliere beveiligers in te zetten om hun onder Nederlandse vlag varende schepen te beschermen tegen Somalische kapers. Hun aankondiging komt aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer over de kwestie. De VVD wil dat de minister van Defensie de beveiliging van kwetsbare zeetransporten zo snel mogelijk verdubbelt. Doelwit Het ministerie staat sinds enige tijd toe dat zwaarbewapende mariniers de schepen begeleiden. Het kabinet weigert tot nu toe bewapende part...

 • Treinslaper aangehouden

  De politie heeft maandagnacht op het Felland in Onnen een 23-jarige man uit Dordrecht aangehouden wegens diefstal dan wel vernieling. Een bewaker trof de man in een van de treinstellen aan. Deze man wenste niet weg te gaan. Toen de agenten ter plekke kwamen zagen zij dat de man, die wel vaker in treinstellen slaapt, enkele treinbankjes in een treinstel had losgeschroefd. Hierop is de verdachte aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De spoorwegpolitie heeft de zaak in behandeling en maakt proces-verbaal op....

 • Man vast voor drugsbezit

  Een man uit Almere is in de nacht van zaterdag op zondag in Groningen aangehouden voor drugsbezit. Dat meldt de politie. De verdovende middelen werden ontdekt door de beveiliger van een horecagelegenheid in de stad. Het gaat volgens de politie waarschijnlijk om bolletjes heroïne....

Contact MB&D
ND nummer beveiligingsbedrijven - Michels Beveiliging & Dienstverlening